Juhtpõhimõtted

SOTSIAALSE VASTUTUSE JUHTPÕHIMÕTTED

Sissejuhatus

  • Warmeston OÜ püüdleb vastutustundliku, pikaajalise ja kasumliku äri poole. Me järgime oma äri tegevuses kohalduvaid õigusakte, -nõudeid ja määrusi ning meie jaoks on majandustegevuses olulisteks väärtusteks vastutustundlik suhtumine inimõigustesse, töötajatesse, koostööpartneritesse ja keskkonnahoidu. Nende väärtuste hoidmisel ja edendamisel lähtume ÜRO Ülemaailmse Kokkuleppe (United Nations Global Compact) põhimõtetest.

Inimõigused

  • Me toetame ja austame rahvusvaheliselt kehtivaid inimõigusi ning jälgime, et me ei aitaks kaasa inimõiguste kuritarvitamisele.

Tööjõud

  • Me austame töötajate õigust ühineda ametühinguga ning sõlmida kollektiivlepinguid.
  • Me ei kasuta sunniviisilise ega kohustusliku töö mistahes vorme ega toeta nende kasutamist.
  • Me ei kasuta lapstööjõude ega toeta lapstööjõu kasutamist.
  • Me ei diskrimineeri oma töötajaid sotsiaalse staatuse, rahvuse, kodakondsuse, nahavärvuse, religiooni, puude, soo, seksuaalse orientatsiooni, perekonnaseisuse, ametikoha, poliitiliste vaadete, vanuse või teiste tööle mitte omaste tunnuste alusel.

Keskkond

  • Me kohustume pakkuma oma klientidele jätkusuutlikku biomassi, mille tootmiseks kasutatav tooraine pärineb kontrollitud tarneahelast.
  • Me püüdleme ressursitõhusa tootmise poole ja pingutame pidevalt meie keskkonnamõjude vähendamise nimel.

Korruptsioonivastasus ja avatud konkurents

  • Me ei aktsepteeri altkäemaksu ega korruptsiooni üheski selle vormis.
  • Meie korruptsioonivastase tegevuses põhimõtted on sõnastatud dokumendis: ”Warmeston OÜ korruptsioonivastased juhtpõhimõtted”.
  • Oleme pühendunud avatud ja õiglasele konkurentsile. Me ei seo end ühelgi juhul konkurentsi takistavate tegevustega või monopolide vastaste seaduste ja direktiivide rikkumistega.

Teavitamise ja rikkumiste tagajärjed

  • Warmeston OÜ julgustab iga töötajat, kes kahtlustab antud juhtpõhimõtete või õigusaktide rikkumist, sellest teatama, võttes ühendust otsese juhiga. Teatatud juhtumite korral teeb Warmeston OÜ oma parima, kaitsmaks juhtumist teavitanud töötajat võimaliku tagakiusamise eest.

Ulatus

  • Käesolevad juhtpõhimõtted rakenduvad kõikidele Warmeston OÜ töötajatele ja juhatuse liikmetele.

Rollid ja vastutused

  • Warmeston OÜ juhid on vastutavad selle eest, et iga tema meeskonna liikmele on tutvustatud Warmeston OÜ sotsiaalse vastutuse juhtpõhimõtteid ning tema alluvuses olevad töötajad mõistavad ja järgivad neid.
  • Sotsiaalse vastutuse juhtpõhimõtete rikkumise korral, kannab vastutust juhtpõhimõtteid rikkunud töötaja.

 

KORRUPTSIOONIVASTASED JUHTPÕHIMÕTTED

Sissejuhatus

  Warmeston OÜ käitub oma äritegevuses vastutustundlikult, toetudes ettevõtte sotsiaalse vastutuse juhtpõhimõtetele. Me pooldame vaba ja õiglast äri, püüeldes ausa konkurentsi poole nende riikide seadusandluse raamides, kus me tegutseme.
  Warmeston OÜ väljendab selgelt oma seisukohta altkäemaksu ja korruptsiooni vastu:
  • Me ei aktsepteeri altkäemaksu ega korruptsiooni üheski selle vormis.
  • Me ei paku, luba ega maksa altkäemaksu või mis tahes muud sarnast tasu, et omandada või säilitada äritegevust või julgustada või premeerida mõnda otsust.
  • Me väldime huvi või situatsiooni, mis on või näib olevat konfliktis meie professionaalsete kohustustega.

Korruptsioon

  • Korruptsioon on isikule usaldatud võimu ärakasutamine isikliku kasu saamiseks.
  • Me ei anna finantsilisi vahendeid mistahes kolmandale osapoolele viisil, mida võiks käsitleda kui hooletut finantseerimist või korruptsiooni.

Altkäemaks

  • Altkäemaks tähendab rahalise või muu eelise pakkumist, võimaldamist, aktsepteerimist, nõudmist, vastuvõtmist või saamist sobimatu käitumise õhutamise või oma positsiooni ärakasutamise eesmärgil. Altkäemaks ei pea tingimata olema rahaline.
  • Me ei paku, võimalda, aktsepteeri, nõua, võta ega saada altkäemaksu ei otsesel ega kaudsel viisil, sealhulgas mistahes kolmanda osapoole vahendusel.

Huvide konflikt

  • Huvide konflikt esineb juhul, kui finantsilised või muud isiklikud kaalutlused mõjutavad või näivad mõjutavat töötaja lojaalsust, professionaalset hinnangut ja töökohustuste täitmist.
  • Ametialaselt käitume alati Warmeston OÜ parimates huvides ning oma otsustes ei ole me mõjutatud erahuvidest või jagatud lojaalsusest.

Pistis

  • Pistiseks on ametnikele tehtud maksed tavapäraste tööülesannete sooritamiseks või nende kiirendamiseks.
  • Me ei anna ega võta vastu pistist.

Kingitused ja külalislahkus

  • Kingitusi või ärialast meelehead võib pakkuda või vastu võtta ainult juhul, kui see on kooskõlas kohalike õigusaktide ja käesolevate juhtpõhimõtetega.
  • Me ei tee ega võta vastu kingitusi, makseid ega aktsepteeri külalislahkust (sealhulgas meelehead), mis on mõeldud mingi otsuse õhutamiseks või tasuks selle eest.
  • Me võime nõustuda ärialaste kingituste ja külalislahkusega (sealhulgas meeleheaga) ainult juhul, kui sellel on selge äriline eesmärk ja need on ärialase suhtlemise puhul kohased.

Annetused ja sponsorlus

  • Me ei kasuta heategevuslikke või poliitilisi annetusi või sponsorite toetusi altkäemaksu varjamiseks.

Dokumenteerimine

  • Me dokumenteerime oma majandustegevust korrektselt ja läbipaistvalt.

Teavitamine ja rikkumiste tagajärjed

  • Iga Warmeston OÜ töötajat, kes kahtlustab antud juhtpõhimõtete või õigusaktide rikkumist, julgustatakse sellest teatama, võttes ühendust otsese juhiga. Teatatud juhtumite korral teeb Warmeston OÜ oma parima, kaitsmaks juhtumist teavitanud töötajat võimaliku tagakiusamise eest.
  • Mis tahes tegu või käitumine, mida võiks tõlgendada kui korruptsiooni või altkäemaksu andmist, tuleb koheselt parandada ja sellest teatada ning sellisele teole järgnevad distsiplinaarsed tagajärjed.

Ulatus

  • Käesolevad juhtpõhimõtted rakenduvad kõikidele Warmeston OÜ töötajatele ja juhatuse liikmetele.

Rollid ja vastutused

  • Warmeston OÜ juhid on vastutavad selle eest, et iga tema meeskonna liikmele on tutvustatud Warmeston OÜ korruptsioonivastaseid juhtpõhimõtteid ning tema alluvuses olevad töötajad mõistavad ja järgivad neid.
  • Sotsiaalse vastutuse juhtpõhimõtete rikkumise korral, kannab vastutust juhtpõhimõtteid rikkunud töötaja.

 

ENERGIAALASED JUHTPÕHIMÕTTED

 • Warmeston OÜ energiajuhtimissüsteemi eesmärgiks on tõhustada tootmises kasutatava energia tarbimist ning seeläbi vähendada ettevõtte keskkonnamõju.
 • Ettevõtte energiaalased juhtpõhimõtted on järgmised:
  • Kohustume järgima ja täitma kohaldatavaid seaduslikke ja muid nõudeid seoses energia kasutamise, tarbimise ja tõhususega;
  • Järgime pidevalt oma tootmisprotsessi parameetreid, et tagada optimaalne energiatarbimine ja tootlikkus;
  • Arvestame energiatulemuslikkuse parendamisega pikaajaliste plaanide koostamisel;
  • Kohustume järjepidevalt parendama energiatulemuslikkust ja energiajuhtimissüsteemi;
  • Toetame energiatulemuslikkust mõjutavate energiatõhusate toodete ja teenuste ostutegevust;
  • Tagame eesmärkide saavutamiseks ja energiaülesannete täitmiseks vajalike ressursside ja teabe kättesaadavuse.
 • Energiaalastest juhtpõhimõtetest lähtuvalt on püstitatud energiatulemuslikkuse indikaatorid ja välja töötatud tegevusplaanid.